Raw Materials

Đủ thứ linh tinh

Cơm rượu nếp

Yogurt ‘n Creamcheese

Linh tinh về bread

Đủ thứ về cake

Creaming method

(Egg) Foaming Method

Layering ‘n Building a Cake

Bonus: Bắt đầu làm bánh với nồi cơm điện

Vài thứ khác về scone, cookie, quick-bread,…

Sanding Method

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s